အလြယ္တကူရွာရန္

Saturday, February 18, 2012

ျပည္သူေတြလိုလားေနတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ေပးစာ - ၉၆)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ရင္ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္း (၁၀)လအတြင္း ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အဓိကအခ်က္(၃)ခ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီ(၃)ခ်က္ကေတာ့ ေဒၚစုၾကည္နဲ႕ သမၼတႀကီးတို႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပြင့္လင္းမႈရွိလာျခင္း၊ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႕ျဖစ္ပါတယ္။


အထက္ပါ(၃)ခ်က္အနက္ ပါတီႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပြင့္လင္းမႈရွိလာျခင္းနဲ႕ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး ျခင္းဟာဆက္စပ္ေနၿပီး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈေတြကို အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳေနၾကပါ တယ္။ ယခင္ကစစ္အစိုးရကိုဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အခ်က္(၂)ခ်က္ကို မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္က လိုက္ေရာမႈျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး/ ငယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြြဲ မ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသလို ျပည္သူအားလံုးက လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဆႏၵအမွန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ သင့္ေနတဲ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဒီစစ္ပြဲေတြမွာ ရင္ဆုိင္တိုက္ခုိက္ေနရတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္ စလံုးက စစ္သားေတြရဲ႕ အလိုခ်င္ဆံုး၊ အျဖစ္ခ်င္ဆံုး အရာပဲျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း သမၼတႀကီးက သူူ႕ရဲဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပက အာရံုစိုက္လာေနတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားစြာနဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ညင္သာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေနသလို သေဘာထား ႀကီးႀကီးနဲ႔ စစ္ေရးအရွိန္မျမင့္တက္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနတာ ျမင္ေတြ႕ ေနရပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ စစ္ေရးဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ စစ္ေရး အရွိန္ေလ်ာ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈရွိဖုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က အလြန္အေရးႀကီးလာပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိလိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ လက္ရွိကာလမွာ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုလွ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလႊတ္ေတာ္မွာ(၂၅)%ပါ၀င္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာျပည္သူ မ်ားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။


အလားတူပဲ စစ္ေရးက႑မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ေဒသေတြမွာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေတြက ႏွစ္ဘက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း အပစ္အခတ္မ်ားရပ္ဆဲထားၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႕ ဆိုပါ တယ္။
ဒါ့အျပင္သမၼတႀကီးက ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းကလြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမလုပ္ဖို႕ အမိန္႕ေပးထား လို႕ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြင္းတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေရွာင္ရွားၿပီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ ေရးအတြက္ ပံုမွန္တပ္လဲလွယ္ျခင္း၊ အဆိုပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ဳိးသာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ဇန္န၀ါရီလ(၃၀) ရက္ေန႕က ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။ဒီလိုေျပာၾကားခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမိန္႕ကို လိုက္နာေၾကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာလည္း ႀက႕ံဖြံ႕အစိုးရ အေပၚသစၥာေစာင့္သိေနတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာကို အခ်က္ျပ လိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


ဒါအျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဇန္န၀ါရီလ ဆန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ေတြဆံုစဥ္မွာ “ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဒီမုိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ရန္ မရွိပါေၾကာင္း” ေျပာဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားရဲ႕အဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ေျပာရင္ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္တတ္သူျဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္က ရံုး ၊ ဌာနႀကီးမ်ားမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပမယ့္ တပ္မမွဴး၊ တိုင္းမွဴး၊ ကစထမွဴး တာ၀န္ယူ ခ်ိန္မွာ သူကိုယ္တိုင္ စစ္စည္းကမ္းကို တိက်စြာလိုက္နာၿပီး လက္ေအာက္ကိုလည္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္၊ ျပတ္ျပတ္ သားသား အေရးယူေၾကာင္း၊ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္မွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ခံယူခ်က္နဲ႔ အမိန္႔နာခံ တတ္မႈေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးရၿပီး မၾကာမီမွာ ထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္(၂)ဦးနဲ႔ တုိင္းမွဴး(၁)ဦးတုိ႔ကို စစ္စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈျဖင့္ အေရးယူခဲ့တာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္စစ္႐ံုး အသိုင္းအ၀န္းကလာတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴးေတြကို အလုပ္တာ၀န္ေက်ပႊန္မႈကို သစၥာရွိမႈနဲ႔ သက္ေသျပဖို႔ လို္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို တပ္မေတာ္မွထမ္းေဆာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒအတိုင္းလုပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အပစ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားမွာ အထက္ကအမိန္႔ကို တိက်စြာလိုက္နာရန္ လိုေၾကာင္း သတိေပးမွာၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီလိုမွာၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ပင္ကိုယ္သေဘာသဘာ၀အရ သစၥာရွိရွိ အမိန္႔ နာခံတတ္သူျဖစ္လို႔ လက္တေလာကာလမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြက ယူဆၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူအုပ္စု (Hard Liner)နဲ႔ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ အုပ္စု (Solf Liner) ဆိုၿပီး အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္ဖက္မွာရွိလဲဆိုတာ အကဲျဖတ္ရခက္ ေနတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ားကေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ကို ပါ၀ါေတြႏိႈင္းယွဥ္ျပၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာလဲ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ယေန႔အထိလဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေန႔စဥ္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနဆဲမို႔ သမၼတႀကီးရဲ႕အမိန္႔ကို တပ္မေတာ္ကမလိုက္နာဘူးလား၊ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းက ဘယ္ေလာက္ထိေျမျပင္ကို ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတာေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။
စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားရဲ အဆိုအရ တပ္မေတာ္က သမၼတအမိန္႔ကိုလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္တာမဟုတ္ဘဲ သမၼတထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔မွာကိုက ခုခံတုိက္ခိုက္ျခင္း မွအပထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းရပ္စဲရန္လို႔ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ေဒသက ျမင္ေတြ႕ၾကားသိခ်က္မ်ားအရ သမၼတရဲ႕အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္မွာ အစိုးရစစ္တပ္က စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပဲ သူတို႔ရဲ႕ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းေတြ အေပၚမွာသာ လမ္းေၾကာင္းရွင္း တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေန႔အထိ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမရ ေသးလို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ ပမာဏၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မည္သို႔ပင္စကားလံုးေတြ သံုးႏႈန္းေစကာမူ ေနာက္ကြယ္မွာ ၫွိႏိႈင္းလို႔မရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆနဲ႔ ရယူလိုတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနရင္ စစ္ေရးအရွိန္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလ်က္ ရွိပါတယ္။


ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စကားလံုးလွပဖို႔ထက္ စစ္ေရး သမားေတြရဲ႕ လက္နက္မ်ားက ယမ္းခိုး၊ ယမ္းေငြ႕မ်ားမထြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးက ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳပါရေစ။
 (ေဆာင္းပါးရွင္ တိမ္လႊာ)

No comments:

Post a Comment