အလြယ္တကူရွာရန္

Thursday, September 8, 2011

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး တြင္ GSM လိုင္း ၄သိန္းတိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္မည္

  ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး ၌ GSM လိုင္း ၄ သိန္း တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေရး
အတြက္ လိုအပ္သည့္ GBE မိုက္ကရိုေ၀့ ဆက္ေၾကာင္းသစ္ တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ လလယ္ပိုင္း ကျပီးစီးျပီျဖစ္သျဖင့္ ကသာခရိုင္၊ ေရႊဘို ခရိုင္ အတြင္း အိတ္ခ်ိန္း သစ္ႏွင့္ မိုဘိုင္း စခန္းသစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ရန္ အသင့္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
                                                   
 myanmars.net မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment