အလြယ္တကူရွာရန္

Thursday, September 15, 2011

ဒါေလးေတြသတိထားေနာ္

အေရးႀကီးေသာကိစၥ စကားကုိ ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။
ျပႆနာႀကီးမားပါက စကားအား ေသခ်ာေျပာပါ။
ျပႆနာေသးလွ်င္ စကားကုိ ဟာသေႏွာ၍ေျပာပါ။
မယုံၾကည္ရေသာကိစၥ စကားကုိ ဆင္ျခင္ေျပာပါ။
မျဖစ္ပြားေသးေသာကိစၥ အဓိပၸါယ္မဲ့ မေျပာပါႏွင့္။


မလုပ္နိုင္ေသာကိစၥ ေလ်ာက္မေျပာပါနွင့္။
လူတစ္ဖက္သား ထိခုိက္ေစေသာစကား မေျပာပါႏွင့္။
မေပ်ာ္ရႊင္ေသာကိစၥ စိတ္တူေသာလူႏွင့္ေျပာပါ။
ေပ်ာ္ရႊင္စရာကိစၥ အေျခအေနၾကည့္ျပီးေျပာပါ။
စိတ္ထိခုိက္စရာကိစၥ လူေတြ႕တိုိင္းမေျပာပါႏွင့္။
သူတစ္ပါးကိစၥ သတိထားၿပီးေျပာပါ။
ကုိယ့္ကိစၥ တစ္ပါးသူ ဘယ္လိုေျပာလဲ နားေထာင္ပါ။
သက္ႀကီးသူကိစၥ မ်ားမ်ားနားေထာင္ၿပီး နည္းနည္းသာေျပာပါ။
လင္မယားကိစၥ တုိင္ပင္ၿပီးေျပာပါ။
သားသမီးကိစၥ လမ္းၫႊန္ၿပီးေျပာပါ။

http://thantsincho.blogspot.com/2011/06/blog-post.html  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment